От утре: Новите мерки срещу COVID19 в Софиийска област

0
COVID19

Новите мерки срещу пандемията от COVID19 в Софийска област вече са оформени в заповед от РЗИ. Те не се отнасят за самата София.

Ето какви са те:

1. Считано от 00:00 часа на 12.03.2021 г. до 00:00 часа на 26.03.2021г.

Въвежда се задължително изискване за носене на защитни маски за лице на пазари и тържища;

2. Въвежда се електронно обучение

От разстояние в електронна среда за всички ученици от V до ХІІ клас от образователните институции в Софийска област;

3. Считано от 00:00 часа на 12.03.2021 г.

РЗИ – Софийска област и Областния кризисен щаб дават препоръка до кметовете на общините в Софийска област да направят мотивирано предложение до министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на параграф 1., ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за допълнение на Наредба №5/2006 г. за предучилищното образование. А именно “през учебната 2020/2021г. децата, записани на задължително предучилищно образование в детска градина/училище в област, попадаща в червената зона, съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя. След писмено уведомяване на директора: и издадена заповед от министъра на образованието;

4. Дистанционна работа

Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си;

5. При невъзможност за въвеждане на дистанционна форма на работа

Работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки на работните помещения. В това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена, носене на маски, когато не може да се осигури дистанция от 1,5 м. Както и недопускане на служители или външни лица с прояви на респираторна симптоматика;

6. За културно-масовите мероприятия

Да се засили контрола при провеждане на културно-масови мероприятия, като организаторите са отговорни за спазване на противоепидемичните COVID19 мерки. След съгласуване с РЗИ-Софийска област;

7. За лечебните заведения

Лечебните заведения за болнична помощ да са в готовност при достигане на заболяемост над 500 на 100 000 за преустановяване на плановата оперативна дейност и разкриване на допълнителни легла за COVID19;

8. За лица със симптоми

Да се извършва безотказен прием и лечение на пациенти на COVID19. Както и съмнителни за COVID19 по клинични данни при спазване на строг противоепидемичен режим в определените за целта COVID- зони;

9. Пациенто потока в лечебните заведения

Управителите на лечебните заведения за болнична помощ да създадат организация и засилят контрола, относно недопускане смесване на потоците на болни и съмнително болни за COVID19 и други пациенти. Особено в местата на рентгенови и медико-диагностични лаборатории; Още: “Борбата” с COVID19 в малките градове: Влизаш здрав, излизаш болен

10. За извънболнична помощ

Лечебните заведения за извънболнична помощ да определят часови график за прегледи на лица с респираторна симптоматика и съмнителни за COVID-19, за което да информират пациентите си;

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ – Софийска област.

Това става пред съответния административен съд по реда на АПК. На основание чл. 63, ал. 11 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение. Оспорването й не спира нейното изпълнение.

Източник: actualno

Остави коментар