Какви са окончателните промени в Закона за пътищата и винетките

0
пътищата

Това е уточнено с приети окончателно промени в Закона за пътищата

Отговорността при неправилно декларирани данни за регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса е на собственика или на ползвателя. При неправилно декларирани данни се счита, че за пътното превозно средство не е заплатена винетна такса.

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за пътищата.

Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица. В закона са опоменати грешки като деклариране на регистрационния номер вкл. на държавата, в която е регистрирано превозното средство, или на категорията.

Необходима е заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя. Както и да се установи безспорно, че в България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер.

Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията.

А срокът на валидност е до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената.

Обезщетенията за имотите за нуждите на републиканските пътища

Отчуждените недвижими имоти в границите на урбанизираните територии се изплащат от Агенция “Пътна инфраструктура”, записаха депутатите.

Имоти-публична общинска собственост могат да бъдат предоставяни безвъзмездно по реда на Закона за държавната собственост за изграждане на републикански пътища.

Процедурите по управлението на безопасността на пътната инфраструктура

Те ще се прилагат и за пътища и проекти за пътна инфраструктура, които са завършени с финансовата подкрепа на ЕС. Изключение ще са пътищата, които не са отворени за общо движение на моторни превозни средства, записа НС.

Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” участва в разработването на проекти по прилагането на нормативни актове. Които ще са свързани с безопасността на пътната инфраструктура.

Тя възлага и оценка на въздействието върху безопасността на етап планиране и на одити на съответните етапи на инвестиционно проектиране. В агенцията се води регистър на одиторите по пътна безопасност.

Постигната взаимна договореност между агенцията и общините

Финансирането на дейностите по поддържане на участъци от републиканската пътна мрежа извън урбанизирана територия се осигурява от съответната община. Условията за предоставянето на средствата и техният размер се определят в споразумителния протокол.

Към кметовете на общини с население над 30 000 жители се създават общински комисии по безопасност на движението по пътищата.

В тези под 30 000 души е нужно решение на съответния общински съвет. Включително и мотивирано предложение на председателя на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”.

Комисиите координират изпълнението на мерки за подобряване безопасността на движението по пътищата в общината. Те извършват своята дейност съгласно правила, утвърдени от председателя на Държавната агенция.

Източник и снимка: nova

Остави коментар